Categoria: CONJUNTS ARQUITECTÒNICS

Església de Sant Pere de Reixac, campanar, casa rectoral, cementiri i creu

DADES CADASTRALS Núm.: 08124A004000100000FI.Superfície: 9.445 m2.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Sistema (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris…

Casa de les Aigües

DADES CADASTRALS Núm.: 2220801DF3922A0001UX Titularitat: Pública DADES URBANÍSTIQUES Pla vigent: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018. Classificació: Sòl urbà C. Qualificació: Sistema (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions…

Fàbrica de ciments Asland

Altres denominacions: Lafarge. DADES CADASTRALSNúm.: 1818401DF3911H0001RK.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona. 1976.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Clau 22a. Industrial,…

Carrer Major, carrer Barcelona i plaça de l’Església

Altres denominacions: Carrer públic de Montcada, carrer de Santa Engràcia, Generalisimo Franco DADES CADASTRALSTitularitat: Pública DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació:…