Categoria: PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Les Maleses

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA .Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Sistemes (S) Clau 28. Parcs Forestals De repoblació.Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.Relació ntiva: PGM i PE de Protecció…

Turó

DADES CADASTRALS 08124A010000700000FJ DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i Decret 146/2010 PN Collserola i ampliació.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Clau 26b Lliure permanent Exp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva: PGM i Decret 146/2010 PN COLLSEROLA…

Mas Duran

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Clau 6b Parcs i Jardins Urbans de nova creació de caràcter local. Clau…

Puig Castellar

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Sistemes (S) Clau 7c Equipaments de nova creació a nivell metropolità. Clau 28 Parcs…

Mas Vilar

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Clau 7c Equipaments de nova creació a nivell metropolità. Clau21 Desenvolupament urbà opcional.Exp….

Via Augusta – Camí Ral de Sabadell

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità.Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.Relació…

Barri de Can Maiol

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità.Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.Relació…

Can Viola

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de GallecsClassificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolitàExp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/BRelació…

Rec Comtal

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGMClassificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Clau SH Sistema hidrogràficExp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva: PGM CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològicClassificació: Jaciments arqueològicsNúm. reg/cat: Jaciment 19305 de l’IPCI-PAP CATALOGACIÓ PROPOSADATipus…

Carrer Major, plaça de l’Església i carrer Barcelona

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGMClassificació: SUC (urbà consolidat)Qualificació: Clau 5 Sistema viari bàsicExp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva: PGM CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològicClassificació: Jaciments arqueològicsNúm. reg/cat: Jaciment 20678 de l’IPCI-PAP…

Ca la Beguda

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGMClassificació: SNU (no urbanitzable)Qualificació: Clau 5 Xarxa viària Bàsica. Clau 9 Protecció de sistemes generalsExp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva: PGM CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològicClassificació: Jaciments…

Mas Duran 2

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de GallecsClassificació: SNU (no urbanitzable)Qualificació: Clau 6b Parcs i Jardins Urbans de nova creació de caràcterlocal. Clau…

Assentament medieval de Reixac

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de MarinaClassificació: SNU (no urbanitzable)Qualificació: Clau 26 Lliure permanent. Sistema viari bàsicExp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/MRelació ntiva: PGM…

Assentament medieval de Ventenac

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de MarinaClassificació: SNU (no urbanitzable)Qualificació: Clau 27 Sistema Parcs Forestal De conservació.Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/MRelació ntiva: PGM…

Can Sans

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGMClassificació: SUC (urbà consolidat)Qualificació: Clau 7a Equipaments comunitaris i dotacions ActualsExp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva: PGM CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològicClassificació: Jaciments arqueològicsNúm. reg/cat: Registre n. 27489 de l’IPAPCAltres…

Gravera de Ca n’Albinyana

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.Classificació: SNU (Sòl no urbanitzable).Qualificació: Clau 21. desenvolupament urbà opcional.Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.Relació ntiva: PGM i Pla…

Mas Rampinyo

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGMClassificació: SUC (urbà consolidat)Qualificació: Clau 7a Equipaments comunitaris i dotacions actuals Clau 7b Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell localExp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva: PGM…