DADES CADASTRALS
Núm.:
2230249DF3923A0001BH.
Titularitat: Privada.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.
Classificació: Sòl Urbà (S.U.).
Qualificació:
Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva: 
PGM i MP PGM AC 2018.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.:
1PAAMiR: Casa Casanovas, R.U.039. 1999.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 3. Parcial.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres.
Subtipologia funcional: Edifici d’habitatges entre mitgeres.
Estil i època: Neoclassicisme amb elements modernistes; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: Final segle XIX. Remunta del segon pis i façana 1903.
Autor/Promotor: Josep Casanovas i Cabané (promotor 1903).
Parcel·la: Gran.
Context: llla de vianants del carrer Major, un dels carrers més antics de Montcada i el més representatiu i comercial.
Elements: Edifici plurihabitatge entre mitgeres en parcel·la de doble cos, 8 x 16 m., de planta baixa i dues plantes pis, amb coberta plana. Façana neoclàssica amb motius ornamentals modernistes, de composició simètrica, excepte en planta baixa, que apareix un portal d’accés als pisos. La planta baixa ha estat modificada per convertir-se en aparadors i accés al comerç existent, amb revestiment de pedra sorrenca de colors en sòcol i gresite la resta, amb el corresponent rètol i tendals. Planta pis amb dues obertures emmarcades, brancals a base de pilastra amb capitell i llinda treballada de pedra, unides per un balcó corregut, suportat per quatre mènsules, i barana de ferro forjat amb brèndoles abombades en la part baixa. En aquesta planta la fusteria ha estat substituïda per una d’alumini bronze i s’ha eliminat la persiana de llibret. La planta segona torna a tenir dues obertures amb el  corresponent balcó. Els brancals són llisos i la llinda es corona amb una motllura corba i, per sobre, una ornamentació amb relleu. Es manté la fusteria i la persiana de llibret. El revestiment del mur era l’any 1999 a base d’un estuc a la calç de color vermellós, imitant carreus, que presentaven ja problemes d’adherència, i que en l’actualitat ha estat arrebossat i pintat. En la part superior té una cornisa sobre sis permòdols, que es trenca al centre per donar cabuda a un frontó circular, amb timpà decorat amb una claustra calada, i que al ser arrebossat i pintat ha perdut els esgrafiats modernistes originals. La barana es massissa amb pilastres als extrems que suporten quatre pinyes de ceràmica.
Ús actual: Començ, oficines i habitatge.
Ús original/altres: Unihabitatge.
Estat de conservació: Regular; A l’estat pintat ha perdut el revestiment i cromatisme originals i els estucats modernistes.
Entorn de protecció: Parcel·les del carrer Major 72 i 76.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements:  Façana: formalització, obertures, textura, cromatisme, fusteria, persianes, serralleria de forja i elements de coberta.
Entorn de protecció:
Parcel·les del carrer Major 72 i 76.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Edifici ben composat amb elements eclèctics i modernistes. Es tracta d’un dels més senyorials de la població.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Conservació.
Regulació: No es permet la modificació; de remats de coberta, façana, obertures, fusteries i serralleria.
Façanes/Coberta: Material, textura, cromatisme i elements funcionals o decoratius.
Gestió: Recuperar el revestiment original de la façana a base d’estuc a la calç de color vermellós imitant carreus i els esgrafiats modernistes del frontó circular que corona la façana. Integrar la planta baixa amb els mateixos materials de la façana. Eliminar cablejat de la façana.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: El 14 d’abril de 1903, Josep Casanovas i Cabané, habitant de Montcada i Reixac, va sol·licitar a l’ajuntament permís per realitzar una remunta del segon pis i reformar la façana de la casa de la seva propietat situada al carrer Major núm. 74. La nova edificació destinada a habitatge habitual del peticionari i la seva família era situada al bell mig del carrer Major, un dels indrets més freqüentats del poble. L’any 1907, Josep Casanovas volent comunicar la seva casa amb la que posseïa a l’altra banda del carrer Sant Antoni, amb façana a l’actual carrer Domènec Fins, va sol·licitar a l’ajuntament el permís necessari per tal de bastir-hi un pont de comunicació, amb la mateixa alçada dels que ja hi havia construïts, i d’una longitud de quatre metres i mig. Un projecte que finalment no es va dur a terme. L’existència d’aquests ponts sobre el carrer Sant Antoni era força habitual. Avui, però, no se’n conserva cap. En Josep Casanovas i Cabané, juntament amb el seu fill Josep Casanovas i Baliarda, foren propietaris (any 1904) d’altres edificacions i terrenys en el municipi.

Bibliografia:

  •  ALCÁZAR, J.; LACUESTA, R.; GORINA, J.L., 2001, Evolució urbana de Montcada i Reixac, Regidoria de Cultura, Ajuntament de Montcada i Reixac.

Documentació:

  • Arxiu Municipal de Montcada: 119/55, 201/57, 074-053/58, 396-301/61, 601-461/61, 737-570/61, 060-053/62, 225-193/62, 250-216/63, 322-270/65, 202-170/65, 057-047/65, 063-043/74, 086-058/94. Urbanisme Expedients Casanovas 1903, 1907.
  • Arxiu Fundació Cultural Montcada: Registro de Permisos de Edificación 11. Recull Fotogràfic, Carrer Major.

UBICACIÓ