Altres denominacions: Sindicat Agrícola Català Sant lsidre. Casa Viñals

DADES CADASTRALS
Núm.:
1839610DF3913H0001EY.
Titularitat: Privada.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM i PE.
Classificació: Sòl Urbà (S.U.).
Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2002/4877.
Relació ntiva:  PGM.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.:
1PAAMiR: Casa del Sindicat Agrícola, R.U.071. 1999.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 3. Parcial.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres.
Subtipologia funcional: Plurihabitatge entre mitgeres.
Estil i època: Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: Primer quart del segle XX.1997 restauració de la façana. 2004 reforma interior.
Autor/Promotor: Carme Marquina Monferrer, arquitecte tècnic (restauració de la façana, 1997).
Parcel·la: Gran.
Context: A Mas Rampinyo, un barri format per habitatges i tallers de planta baixa i pis en un origen i actualment amb moltes substitucions.
Elements: Edifici en origen de dos habitatges entre mitgeres, de planta baixa i pis amb coberta plana.
Edificat en parcel·la de doble cos de 10 m de façana. L’any 2004 va patir una reforma interior per convertir-la en un edifici d’habitatges, i de la construcció original només s’ha conservat la façana. Té una composició quasi simètrica, amb un portal estret en el centre, un portal per a carruatges a la dreta i un tercer portal a l’esquerra. En la planta superior, tres balcons iguals, amb arc de mig punt, units per una balconada de balustres, suportada per quatre mènsules. Els balcons estaven protegits per persianes de llibret en origen, avui substituïdes per enrotllables d’alumini blanc. Totes les obertures tenen guardapols, que baixa fins a un terç del brancal, amb un floró final. En els balcons, hi ha uns relleus en els carcanyols existents entre el guardapols i
l’arcada. En la part superior hi ha un fris esgrafiat, de fons vermell i dibuix blanc, definit per dues cornises amb els tres respiralls de la coberta plana. Com a remat hi ha un frontó recte i trencat en el centre, limitat per dues pilastres amb capitell que suporten una cornisa amb mènsules. Al timpà, apareix un escut amb les lletres A.V. en relleu. A cada banda hi ha una barana
de balustres.
Ús actual: Plurihabitatge.
Ús original/altres: Plurihabitatge.
Estat de conservació: Bo; L’any 2004 va ser restaurada la façana com a part integrant del projecte de rehabilitació interior per a convertir la finca en un edifici d’habitatges.
Entorn de protecció: Parcel·les 20 i 24 del carrer Anselm Clavé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements:  Plurihabitatge entre mitgeres.
Exterior:
Façana: formalització, elements (relleus i columnes) i cossos sortints, obertures, textura i fusteria.
Entorn de protecció: Parcel·les 20 i 24 del carrer Anselm Clavé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric: Durant anys l’edifici va ser seu de la Unió Rabassaire i pel Sindicat Agrícola Català de Sant lsidre.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Edificat durant el primer quart del segle XX. Presenta una composició neoclàssica, amb molts elements decoratius remarcables, com un fris esgrafiat de fons vermell, obertures amb guardapols, relleus en els carcanyols dels balcons i un frontó en la façana.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Conservació.
Regulació: No es permet la modificació; d’elements decoratius, façana, obertures i fusteria.
Façanes/Coberta: Material, textura, cromatisme i elements funcionals o decoratius.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: Habitatge edificat durant el primer quart del segle XX, tanmateix no s’han conservat plànols ni tampoc cap notícia de l’arquitecte ni del seu promotor. Durant els primers anys del segon quart de segle aplega la seu de la Unió Rabassaire, i temps més tard, del Sindicat Agrícola Català de
Sant lsidre. Actualment acull un habitatge.

Actuacions finca: L’any 1997 es van realitzar obres de restauració de la façana sota la direcció de Carme Marquina Monferrer, arquitecte tècnic. L’any 2004 va dur-se a terme una reforma interior per a convertir-lo en edifici d’habitatges.

UBICACIÓ