DADES CADASTRALS
Núm.: 
2129905DF3922G0001IU.
Titularitat: Privada.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.
Classificació: Sòl Urbà (S.U.).
Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  PGM i MP PGM AC 2018.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.: 
IPAAMiR: Casa Dulcet, R.U.047. 1999.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 3. Parcial.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres.
Subtipologia funcional: Unihabitatge entre mitgeres.
Estil i època: Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: 1883. Reforma i façana 1965.
Autor/Promotor: Josep Graner i Prat, mestre d’obres (1883), Fernando Gordillo i Fàbregas, arquitecte (reforma i façana 1965). Josefa Albareda de Dulcet, promotora (1883), lsidre Dulcet i Mumbrú, promotor (1965).
Parcel·la: Gran.
Context: El carrer Major ha estat l’eix central i és un dels més antics de Montcada. L’edifici està situat en un dels seus extrems, a tocar de la línia del ferrocarril Barcelona -Saragossa.
Elements: Habitatge entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes, amb coberta plana. La parcel·la és de triple amplada, uns 15 m, però de forma triangular. En planta baixa hi ha un comerç, el portal del garatge i portal d’entrada a l’habitatge. La façana està resolta amb llenguatge neoplasticista, a base de volums definits per diferents plans verticals i horitzontals, utilitzant diferents materials , com el maó refractari, pedra en els laterals, “gresite” verd en balcons, formigó vist en el ràfec, baranes de ferro.
Ús actual: Habitatge i comerç.
Ús original/altres: Habitatge.
Estat de conservació: Bo.
Entorn de protecció: Parcel·la del carrer Major 114.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements:  Unihabitatge entre mitgeres i jardí posterior.
Exterior:
Façanes: formalització, obertures, materials, textura, cromatisme i baranes de ferro.
Coberta: forma i material.
Entorn de protecció: Parcel·la del carrer Major 114.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor urbanístic: Final del carrer Major ben resolt plàsticament.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Obra de l’arquitecte Fernando  Gordillo, constitueix un dels pocs exemples d’arquitectura funcionalista. La façana és resolta amb llenguatge neoplasticista a base de volums definits per diferents plans verticals i horitzontals.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Conservació.
Regulació: No es permet la modificació; de la façana, obertures, fusteries i serralleria de forja.
Façanes/Coberta: Material, textura, cromatisme i elements funcionals o decoratius.
Gestió: Eliminar cablejat aeri.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: Sobre les restes d’una antiga edificació, el solar de la qual va estar afectat pel traçat de la línia del ferrocarril del nord l’any 1853, el 6 de març de 1883 lsidre Albareda, en nom de Josefa Albareda de Dulcet, va sol·licitar a l’Ajuntament de Montcada el permís per edificar una casa formada per planta i pis i un cos destinat a magatzem. L’edificació, destinada a habitatge habitual del peticionari i la seva família, fou encarregat a Josep Graner i Prat (1844 – títol 1872) mestre d’obres municipal.
L’any 1965 es van iniciar les obres de reforma interior i façana promogudes per lsidre Dulcet i Mumbrú, i dirigides per l’arquitecte municipal Fernando Gordillo i Fàbregas (1926 – títol 1954) que donarien a la casa la seva aparença actual. El resultat, però, fou més arriscat que el presentat als plànols datats el 7 de juliol de 1965.

Bibliografia: 

  • BASSEGODA, J., 1973, Los maestros de obras de Barcelona.
  • BOHIGAS, O., 1973, Reseña y catálogo de la arquitectura modernista I y I. Barcelona.

Documentació:

  • Arxiu Municipal de Montcada i Reixac:  Plànols de llicència, 1883 i 1965. I també: 127/55, 398-327/59, 44-31/61, 51-36/61, 659-505/61, 697-535/61, 147-130/62, 325-282/62, 424-321/65, 202-148/73, 416-306/90.

UBICACIÓ