DADES CADASTRALS
Núm.:
2270224DF3923A0001PH.
Titularitat: Privada.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.
Classificació: Sòl Urbà (S.U.).
Qualificació:
Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva: 
PGM i MP PGM AC 2018.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.:
IPAAMiR: Casa Massagué, R.U.042. 1999. IPCI-PA Casa Vilarrasa 27494.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 3. Parcial.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres.
Subtipologia funcional: Unihabitatge entre mitgeres.
Estil i època: Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: Segle XIX o anterior. Remunta i façana 1903.
Autor/Promotor: Ramon Massagué i Sarrà (promotor 1903).
Parcel·la: Gran.
Context: llla de vianants del carrer Major, un dels carrers més antics de Montcada i el més representatiu i comercial.
Elements: Edifici unifamiliar entre mitgeres en parcel·la de 5×30 m, de planta baixa i un pis i coberta plana. Façana de línies clàssiques, de composició simètrica, que ha estat transformada en planta baixa per adaptar-hi un comerç, amb una gran obertura, aparador-entrada. La reforma ha incorporat el rètol, tendal i marquesina, així com el revestiment de brancals de to blavós de rajola ceràmica.
La planta pis, amb dues obertures unides per un balcó corregut amb barana de ferro forjat amb brèndoles abombades en la part baixa. El balcó està suportat per quatre mènsules i entre elles encara queden les llindes de les obertures originals de la planta baixa. Les dues obertures estan emmarcades amb brancals llisos i llindes de pedra amb formes florals, protegides per una cornisa o trencaaigües amb petites crestes i suportada per dues mènsules. El tancament ha estat modificat per persianes enrotllables amb caixó de persiana. El mur esta estucat amb una trama romboïdal de dos colors. En la part superior hi ha tres respiralls rodons, a sobre de cada obertura, i una cornisa suportada amb sis carteles. Corona l’edifici una barana important amb tres pilastres estucades i coronades amb hidres, que apareixen trencades. La barana és de gelosia calada de formes arrodonides molt treballades.
Ús actual: Habitatge / comerç.
Ús original/altres: Habitatge.
Estat de conservació: Bo.
Entorn de protecció: Parcel·les del carrer Major número 90 i 94.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements:  Façanes: formalització, obertures, materials, textura, cromatisme, fusteria, persianes, serralleria de forja i elements d’acabament.
Entorn de protecció:
Parcel·les del carrer Major número 90 i 94.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor urbanístic: Forma part de la façana urbana del carrer Major creada a final del segle XIX i principi del XX, a partir de la remunta d’antigues cases de cós.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic:
Edifici amb elements classicistes molt treballats i estuc de calç de colors.
Són interessants el balcó corregut amb barana de ferro forjat del primer pis i la barana de gelosia calada de formes arrodonides molt treballades que corona la façana.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Conservació.
Regulació: No es permet la modificació; de la façana, obertures, fusteries
i serralleria de forja.
Façanes/Coberta: Material, textura, cromatisme i elements funcionals o decoratius.
Gestió: Eliminar antena i cablejat de la façana.
Altres intervencions: Els paràmetres d’ordenació urbanística del conjunt arquitectònic venen regulats per la`modificació del PGM d’actuacions compensatòries per la ordenació d’elements del PEPAHA i per les Normes Urbanístiques del PGM.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: El 30 de març de 1903 Ramon Masagué i Sarrà, veí de Montcada, va sol·licitar a l’ajuntament el permís per realitzar una remunta del segon pis i reformar la façana en la casa de la seva propietat situada en el carrer Major núm. 89 (avui 92). La nova edificació era destinada a habitatge habitual del peticionari i la seva família. No es conserven plànols del projecte ni cap notícia de l’arquitecte. Tanmateix, durant el període 1900-1925 es van dur a terme un nombre considerable de remuntes i façanes en el carrer Major, i la major part d’aquestes van ser projectades pel mestre d’obres municipal Josep Graner i Prat.

Bibliografia:

  • ALCÁZAR, J.; LACUESTA, R.; GORINA, J.L., 2001, Evolució urbana de Montcada i Reixac, Regidoria de Cultura, Ajuntament de Montcada i Reixac.

Documentació:

  • Arxiu Municipal de Montcada: Urbanisme Expedient Masagué 1903.
  • Arxiu Fundació Cultural Montcada: Registro de Permisos de Edificación II.

UBICACIÓ