DADES CADASTRALS
Núm.:
2230213DF3923A0001UH.
Titularitat: Privada.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM.
Classificació: Sòl Urbà (S.U.).
Qualificació:
Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva: 
PGM.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.:
IPAAMiR: Casa Nadal, R.U.038. 1999.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 3. Parcial.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres.
Subtipologia funcional: Edifici d’habitatges entre mitgeres.
Estil i època: Noucentisme; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: 1925. Remunta del tercer pis 1961.
Autor/Promotor: Josep Alemany i Juvé, arquitecte (1925), Fernando Gordillo i Fàbregas (remunta de 1961). Gertrudis Nadal (promotor 1925), Ramon Subirana i Sayol (promotor remunta 1961).
Parcel·la: Estreta.
Context: llla de vianants del carrer Major, un dels més antics de Montcada i el més representatiu i comercial..
Elements: Edifici plurihabitatge entre mitgeres en una parcel·la de sis metres d’amplada per vint-i-tres de fons. Consta de planta baixa i tres plantes pis. La planta baixa esta ocupada per un comerç i la porta d’accés als habitatges. En les altres plantes hi ha un habitatge per replà. La façana es realitza amb llenguatge noucentista. En planta baixa el comerç s’ha adaptat a l’obertura existent, en planta primera i segona, dos balconades unides per una llosana de balcó correguda amb barana de ferro forjat; els balcons de perfil arrodonit, formen un arc de mig punt, i les portes són de fusta i estan protegides per persianes de llibret de color verd botella. La tercera planta, que correspon a una remunta posterior, va seguir el mateix criteri compositiu, amb dues finestres emmarcades amb un arc rodó. Corona la façana una cornisa motllurada.
Ús actual: Plurihabitatge.
Ús original/altres: Plurihabitatge.
Estat de conservació: Regular.
Façanes/coberta: El revestiment de la façana presenta humitats sota els balcons.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements: Façana: formalització, obertures, textura, cromatisme, fusteria persianes i serralleria de forja.
Entorn de protecció:
Parcel·les del carrer Major 68 i 72.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric:
Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Exemple d’arquitectura noucentista situat al bell mig de la població.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Conservació.
Regulació: No es permet la modificació; de la façana, obertures, fusteries
i serralleria.
Façanes/Coberta: Material, textura, cromatisme i elements funcionals o decoratius.
Gestió: lncloure el rètol de planta baixa en el forat de l’obertura del local comercial. Eliminar cablejat. Reparar les humitats. Manteniment de  persianes.  Modificar portal d’entrada per un de ferro forjat i vidre.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: El 23 de novembre de 1925, Gertrudis Nadal, veïna de Montcada, al carrer Major núm. 67, va sol·licitar permís per edificar una casa formada per planta baixa i dos pisos, en un solar de la seva propietat situat al carrer Major núm. 70.
La nova edificació, destinada a habitatge habitual de la peticionaria, i projectada en estil noucentista, fou obra de l’arquitecte Josep Alemany, fill de Francesc Alemany i Casulleres, antic estiuejant de Montcada i autor d’algunes construccions notables en el poble com la Torre Alemany (1909) situada al carrer de Balmes núm. 44.
Anys més tard, el 1961, l’arquitecte municipal Fernando Gordillo i Fàbregas va dirigir la remunta del tercer pis seguint l’estil i models dels anteriors.

Bibliografia:

  •  AADD, 1977, Centenari de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 1875-76 / /1975-76.
  • AADD, 1990, Arquitectura de Barcelona.
  • ALCÁZAR, J.; LACUESTA, R.; GORINA, J.L., 2001, Evolució urbana de Montcada i Reixac, Regidoria de Cultura, Ajuntament de Montcada i Reixac.

Documentació:

  • Arxiu Municipal: Plànols dels projectes, 1925 i 1961. Urbanisme Expedient 1925.

UBICACIÓ