DADES CADASTRALS
Núm.:
2229924DF3922G0001WU.
Titularitat: Privada.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM.
Classificació: Sòl Urbà (S.U.).
Qualificació:
Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva: 
PGM.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.:
IPAAMiR: Casa Riera, R.U.040. 1999.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 3. Parcial.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres.
Subtipologia funcional: Unihabitatge entre mitgeres.
Estil i època: Funcionalisme; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: Final segle XIX. Remunta i façana 1963.
Autor/Promotor: Fernando Gordillo i Fàbregas, arquitecte (remunta i façana de 1963). Esteve Riera (promotor reformes a la façana any 1924), Albert Riera Rusinés (promotor remunta  façana de 1963).
Parcel·la: Gran.
Context: llla de vianants del carrer Major, un dels carrers més antics de Montcada i el més representatiu i comercial.
Elements: Habitatge entre mitgeres amb pati, de planta baixa i dues plantes, amb coberta plana. La parcel·la és de doble amplada, i el programa és el següent: en planta baixa, accés mitjançant porxo, vestíbul, despatx, sala d’estar, menjador i cuina; en planta primera, cinc dormitoris; en el segon pis, una planta lliure. La façana esta resolta amb llenguatge neoplasticista, a base de volums definits per diferents plans verticals i horitzontals, utilitzant diferents materials, com el maó refractari en els laterals, gresite blau en parament central i balcó, baranes de ferro i fusta, sòcol de pedra sorrenca de colors, formigó en el voladís. La segona planta esta tancada amb fusteria metàl·lica i vidre, amb plafons de color blau.
Ús actual: Habitatge.
Ús original/altres: Habitatge.
Estat de conservació: Bo;  Caldria més manteniment a Ia fusta i ferro.
Entorn de protecció: Parcel·les del carrer Major 85 i 89.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements:  Façana: formalització, obertures, textura, cromatisme.
Entorn de protecció:
Parcel·les del carrer Major 85 i 89.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Constitueix un exemple interessant d’arquitectura funcional, amb una façana resolta en llenguatge neoplasticista a base de volums definits per diferents plans verticals i horitzontals. Incorpora maó refractari, gresite blau, ferro, pedra i formigó.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Conservació.
Regulació: No es permet la modificació; dels diversos plans i buits que formen la volumetria de façana, obertures, fusteries i serralleria.
Façanes/Coberta: Material, textura, cromatisme i elements funcionals o decoratius.
Gestió: Restaurar la façana, materials, forma i textura.
Altres intervencions: No hi ha reducció de l’aprofitament ja que l’alçada reguladora actual permet materialitzar-lo tot.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: La casa Riera, edificació de finals del segle XIX o principis del XX, ja va patir una primera actuació el 15 d’agost de 1924. En aquest cas, Esteve Riera va dur a terme un seguit de reformes interiors en la casa (ja formada per planta i pis) i va “pujar el balcó tres pams”. D’aquestes actuacions no se’n conserven plànols.
L’any 1963, Albert Riera i Rusinés, veí de Montcada i president de l’Associació Benefico Instructiva en el període 1955-58 i 1972-74, va sol·licitar a l’ajuntament el permís per realitzar una remunta del segon pis, una reorganització de l’interior i una renovació de la façana de la casa de la seva propietat situada al carrer major núm. 90. La reforma fou obra de l’arquitecte municipal Fernando Gordillo i Fàbregas (1926 – títol 1954). Gordillo i Fàbregas, arquitecte municipal de Montcada durant la segona meitat del segle XX, fou autor d’un bon nombre de projectes municipals, com per exemple l’IES Montcada III, així com també de l’església de Can Sant Joan, la rectoria de l’església de Santa Maria de Montcada i la nova sala de l’ABI.

Documentació:

  • Arxiu Municipal de Montcada: Urbanisme: Plànol del projecte, 1963. Expedients 1924, 1963.

UBICACIÓ