DADES CADASTRALS
Núm.:
2232122DF393A0001ZH.
Titularitat: Privada.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM.
Classificació: Sòl Urbà (S.U.).
Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  PGM.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.: 
IPAAMiR: Casa Rufi, R.U.059. 1999. IPCI-PA Can Rufi 27466.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 3. Parcial.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres.
Subtipologia funcional: Unihabitatge entre mitgeres.
Estil i època: Neoclassicisme amb elements modernistes; Època contemporània. Segle XX.
 Cronologia: Primera dècada del segle XX.
Autor/Promotor: Pere Rufi i Ventura, promotor.
Parcel·la: Gran.
Context: En el vessant de migdia del turó de Vista Rica, a prop de l’estació del Nord.
Elements: Unihabitatge entre mitgeres, de planta baixa i pis, amb coberta plana a la catalana i pati posterior, resolt amb llenguatge modernista. La façana té dues alineacions, desenvolupant una línia trencada. En planta baixa, hi ha un portal amb finestra a cada banda i un portal amb arc apuntat d’entrada al garatge. Les finestres estan protegides amb reixes molt treballades de ferro forjat. 
En planta pis, hi ha quatre balcons units per una balconada que abasta l’amplada de la façana, suportat per vuit mènsules, amb barana de ferro forjat bombat per la part baixa. Les obertures de la planta pis, estan emmarcades per pilastres amb capitell jònic i relleus en les llindes amb una copa i animals alats. Estan protegides per persianes de llibret. La cornisa superior, de gran potència, és a base de arcuacions alternant dues mides, i a sobre unes falses antefixes en forma d’estel de sis puntes. El revestiment  és arrebossat i pintat de color verd clar, que contrasta amb els emmarcats de color os i detalls en blanc. Les reixes són de color verd. En la part posterior hi ha un pati desenvolupat en terrasses, interessant, on s’ha construït una font ornamental en el mur de contenció de terres.
Ús actualUnihabitatge i garatge.
Ús original/altres: Unihabitatge.
Estat de conservació: Bo; S’ha substituït l’estuc de calç de la façana per un arrebossat i pintat.
Entorn de protecció: Parcel·les carrer Domènec Fins, 44 i 50.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements:  Unihabitatge amb pati posterior.
Exterior:
Façanes: formalització, elements (relleus i capitells) i cossos sortints, textura, cromatisme, obertures, fusteria, persianes de llibret i serralleria de forja.
Entorn de protecció: Parcel·les carrer Domènec Fins, 44 i 50.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric: Exemple de la nova arquitectura aportada per la colònia d’estiuejants a principi del segle XX, en uns carrers nascuts a l’entorn de l’estació del Nord.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Edifici d’estiueig resolt amb elements clàssics i modernistes, en una artística solució estètica, on hi destaca la seva potent cornisa.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Conservació.
Regulació: No es permet la modificació; de la façana, obertures, fusteries i serralleria de forja.
Façanes/Coberta: Material, textura, cromatisme i elements funcionals o decoratius.
Gestió: Restaurar les façanes amb estuc de calç i amb l’especejament original i els tons cromàtics més adequats.
Substituir la porta enrotllable del garatge per una batent de fusta Restaurar la font i el mur de contenció del pati.
Modificar el Pla general de la nova alineació de vial i mantenir l’existent.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: Edifici construït durant els primers anys del segle XX. El promotor fou Pere Rufi i Ventura, veí de Barcelona, el qual ja consta en els registres municipals com a propietari de la casa l’any 1908. No s’ha conservat, però, el projecte d’edificació ni cap notícia de l’arquitecte.

Bibliografia: 

  • LACUESTA, R., GONZÁLEZ, X., 2006, Modernisme a l’entorn de Barcelona: Arquitectura i paisatge. Diputació de Barcelona.

Documentació:

  • Arxiu Municipal de Montcada i Reixac:  Urbanisme, llicència 1925. 1 també 366-266/63.
  • Arxiu Fundació Cultural Montcada: Registro de Permisos de Edificación II.

UBICACIÓ