DADES CADASTRALS
Núm.: 
2132331DF3923C0001XA.
Titularitat: Privada.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM i ED 2001/1221.
Classificació: Sòl Urbà (S.U.).
Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva. Estudi de detall carrer Sant Sebastià, 20 i carrer Ripoll, 47. Aprovació definitiva 27/06/2001.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/1221.
Relació ntiva:  PGM.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.: 
IPAAMiR: Casa Serra, R.U.063. 1999.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 2. Conservació.
Altres prot.: Nivell 4. Ambiental.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: ARUr/UA Arquitectura Residencial Urbana / Urbana Aïllada.
Subtipologia funcional: Torre d’estiueig aïllada amb jardí.
Estil i època: Neoclassicisme; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: 1923.
Autor/Promotor: Joan Baptista de Serra i Martínez, arquitecte municipal. Josep Serra i Siqué, promotor.
Parcel·la: Conforma cantonada.
Context: Al final del carrer Sant Sebastià amb bones vistes al Vallès en el seu origen, però ara afectat per l’autopista, que impedeix les vistes ja que es troba a la mateixa alçada, i pel ferrocarril, que passa per sota provocant soroll.
Elements: Edifici de dos habitatges, amb una façana alineada a carrer, de planta baixa i planta semi soterrani, coberta plana, voltat de jardí, amb un aire noucentista. La parcel·la té forma triangular, existint un fort desnivell entre el carrer Ripoll i el carrer Sant Sebastià. La façana a carrer té una longitud de 10 metres, i presenta una sola planta amb una composició  simètrica, amb un portal central, i dues obertures laterals, de proporció rectangular vertical, amb brancals i llinda amb el cantell rom i l’ampit de les finestres amb rajola vitrificada de color blau i blanc. El fris és continu a tot el volum; esta definit per una petita cornisa inferior, una superior més gran i, al mig, els respiralls quadrats de la coberta plana. És de destacar com a coronament de l’edifici la barana de balustres perimetrals; en cada matxó de 
cantonada suporta una copa i la resta de matxons suporten boles amb garlandes. La façana posterior, que dóna al jardí, està aixecada vuit graons del nivell de pati pavimentat, un portal central amb finestres laterals i dues obertures més de proporció quadrada i amb persiana enrotllable, fruit d’alguna reforma. En la planta superior hi ha un balconada amb barana de balustres, que uneix els tres balcons. El parament està revestit amb un estuc de calç imitant carreus a punta d’ametlla i recentment ha estat pintat. El remat d’una xemeneia és amb trencadís. La tanca del jardí és amb pilastres d’obra arrebossades i reixa de ferro forjat amb brèndoles retorçades.
Ús actualDos habitatges com a primera residència.
Ús original/altres: Dos habitatges com a primera residencia.
Estat de conservació: Bo
Entorn de protecció: Parcel·les del carrer Sant Sebastià, 18 i Ripoll, 76.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements:  Edifici aïllat amb dos habitatges.
Exterior: 
Volum general. 
Cobertes: forma i materials i elements escultòrics.
Façanes: formalització, elements i cossos sortints, obertures, textura i persianes de llibret.
Jardí: arbrat i mur de tanca.
Interior:
Estructura funcional general.
Entorn de protecció: Parcel·les del carrer Sant Sebastià, 18 i Ripoll, 76.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric: Exemple d’arquitectura promoguda pels estiuejants durant el període 1910 i 1925 en el Turó d’en Fermí amb bones vistes sobre la plana del Vallès, avui parcialment tapades pel traçat de l’autopista.
Valor urbanístic: Forma part del conjunt d’habitatges d’estiueig construïts en el Turó d’en Fermí, com Vista Rica i Vila Palacios, tot i que molt més tarda que ja que el carrer Sant Sebastià, no es va urbanitzar fins l’any 1921.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Edifici resolt amb llenguatge classicista on hi destaca el seu coronament, format per una barana de  balustres perimetrals que suporten copes i boles amb garlandes. És obra de l’arquitecte municipal Joan B. de Serra i Martínez del 1923.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Conservació.
Regulació: No es permet la modificació; de la volumetria, coberta, materials escultòrics, façana, cossos sortints, obertures i fusteria.
Façanes/Coberta: Material, textura, cromatisme i elements funcionals o decoratius.
Entorn/Jardí: Perímetre i arbrat.
Gestió: 
Eliminar el cablejat aeri i el de la façana. L’edifici protegit ha de quedar aïllat.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: El 15 de juny de 1923 Josep Serra i Siqué va sol·licitar permís a l’ajuntament per aixecar una casa formada per planta baixa i pis en el solar de la seva propietat situat al carrer Sant Sebastià. L’edificació, destinada a dos habitatges d’estiueig del peticionari i la seva família, fou obra de l’arquitecte municipal Joan Baptista de Serra (1888 – títol 1914).
Feia alguns anys que s’havia iniciat la urbanització d’aquesta zona. Fou el 6 d’octubre de 1907 quan Jaume Viñals i Riera, propietari dels terrenys del turó d’en Fermí, va presentar un projecte d’urbanització de la zona situada a l’extrem del carrer Ripoll (traçat de carrers i parcel·lació) elaborat per l’arquitecte J. Morgades, i el 1921 Viñals va encarregar a Joan B. de Serra el projecte de traçat del carrer Sant Sebastià, des del carrer Closes fins al carrer Ripoll, per tal de crear també parcel·les urbanitzables.
Joan Baptista de Serra fou arquitecte municipal de Montcada durant la primera meitat del segle XX. 
És autor d’un bon nombre d’habitatges particulars, la majoria molt modestos, al llarg d’aquest període, així com també del grup d’habitatges de l’Asland, situats als passatges Jacint Verdaguer i de les Maduixes. És autor també d’algunes edificacions de rellevància, com l’edifici de la Unió de Mas Rampinyo (1924), i l’església de Santa Maria (1941) i Santa Engràcia de Montcada (1948-59),  entre d’altres. És conegut també per la reforma i ampliació de la casa Vicens en el carrer de les Carolines, 18-24, de Barcelona, obra d’Antoni Gaudí, i va rebre el Premi de l’Ajuntament de Barcelona en 1927.
L’aparença actual de la casa Serra, una de les primeres de l’indret, difereix substancialment de la presentada als plànols de 1923. L’edifici estava projectat enmig del solar i es va edificar en alineació de vial. Les obertures estaven projectades amb arc de mig punt i es varen construir amb llinda recta. El balcó no era corregut en el projecte.

Bibliografia: 

  • AADD, 1978, Centenari de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 1875-76/1975-76. Barcelona.
  • ALCÁZAR, J.; LACUESTA, R.; GORINA, J.L., 2001, Evolució urbana de Montcada i Reixac, Regidoria de Cultura, Ajuntament de Montcada i Reixac.
  • LACUESTA, R.; GONZÁLEZ, A., 1990, Arquitectura Modernista a Catalunya. BASSEGODA, J., 1973, Los maestros de obras de Barcelona.

Documentació:

  • Arxiu Municipal de Montcada i Reixac: Urbanisme Expedient 1923. Documents Varis: Projecte d’urbanització de Jaume Viñals (1907), projecte de traçat del carrer Sant Sebastià (1921).  Plànol del projecte, 1923.

Actuacions finca: Entre els anys 2000 i 2004 van sanejar i pintar la façana. No s’ha conservat l’expedient.

UBICACIÓ