Altres denominacions: Església de Terranostra del Sagrat Cor de Jesús.

DADES CADASTRALS
Núm.:
0222601DF3902C0001YO.
Titularitat: Privada.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació:
Clau 21. Desenvolupament urbà opcional.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.: IPAAMiR: Església de Santa Maria de Montcada, casa rectoral i creu de terme, I.RL.003, 1999.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BCIL.
Nivell prot.: Nivell 2. Conservació.
Altres prot.: Nivell 4. Ambiental.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: AR Arquitectura Religiosa.
Subtipus funcional: Església i creu de terme.
Estil i época: Neoromànic; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: 1936, construcció d’una església per a la urbanització Terranostra. 1941, construcció d’un nou temple que inclou l’anterior.
Autor/promotor: Joan Baptista de Serra, arquitecte (ampliació de 1941).
Parcel·la: Gran.
Context: Església situada en un petit pla allargassat sobre la carretera de Sabadell, antiga N-150, en el sector de muntanya d’una urbanització en origen de segona residència i avui de residència permanent.
Elements: Església, de nau central amb absis semicircular i dues naus laterals, suportades per arcades amb diafragma de formigó armat. La nau de la dreta inclou la primitiva església, amb absis  i campanar lateral d’espadanya. La coberta de la nau central és de dues vessants de teula àrab i les laterals a una vessant.
La façana principal esta orientada a migdia, té una composició simètrica, on s’expressa la nau central, més alta, i les laterals, més baixes, i és coronada per un campanar d’espadanya. La portalada és de quatre arquivoltes de mig punt sense timpà, amb una porta de fusta envernissada. La decoració dels capitells de pedra és amb formes geomètriques. A sobre del portal, en l’eix de simetria, hi ha un relleu amb l’escut de Montcada suportat per dos àngels, i al seu damunt una rosassa rodona de pedra. Corona la façana l’espadanya que presenta dos nivells separats per una imbricació de caps de teula àrab, amb una campana en cada nivell, i una creu de ferro forjat. El parament està resolt amb arcuacions d’arc escarser i el revestiment és un estuc de calc imitant
carreus.
Vuit òculs amb vitralls, quatre a cada façana lateral, permeten la il·luminació
natural de la nau central. La nau lateral de l’esquerra també esta il·luminada per quatre òculs més. Els paraments laterals tenen una composició rítmica contrafort – òcul amb arcuacions. En l’esplanada, davant de l’església, hi ha una creu de pedra sobre una columna octogonal i basament esglaonat, bastida al 1939, en bon estat. Per la banda de ponent, adossat a l’extrem de la nau lateral, hi ha la casa rectoral, amb dos habitatges, un per planta, que segueix les mateixes característiques constructives que el temple. La superfície de terreny on hi ha el conjunt es d’uns 1.000 m2.
Ús actual: Lloc de culte catòlic.
Ús original / altres: Lloc de culte catòlic.
Estat de conservació: Regular.
Façanes/Coberta: Té elements del revestiment en mal estat, i algunes reparacions s’han fet amb arrebossat de pòrtland enlloc d’estuc. Té teules trencades.
Entorn protecció: Plaça situada davant del temple. Franja assenyalada en el plànol.
Situació de risc: Risc d’incendi.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements: Església i creu de terme.
Exterior: Volum general, coberta (forma i material), façanes (formalització, obertures, textura i  fusteria), entorn (elements, creu de terme).
Interior: Estructura funcional general, pintures murals de l’absis, imatges, campanes, vitralls i ferreria.
Entorn de protecció: Àmbit assenyalat al plànol.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric: Temple construït l’any 1936 com a església de la urbanització Terranostra, promoguda pels Magatzems Alemanys de Barcelona i ampliada el 1941 per l’arquitecte Joan B. de Serra.
Valor urbanístic: És dels pocs edificis públics del barri de Terranostra que defineix una plaça.
Valor sociocultural i etnològic: lndret de culte i de trabada per a la gent del barri de Terranostra.
Valor natural/ambiental/paisatgístic:Temple situat en un pla allargassat del sector de llevant de la serralada de Collserola, sobre la urbanització de Terranostra.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Restauració.
Regulació: No es permet la modificació; De la volumetria, obertures, ni materials textures i cromatisme de les façanes i coberta.
Façanes/coberta: Restauració de les façanes i cobertes. treure cablejat ari de l’absis.
Entorn/jardí: Urbanització de la plaça d’accés i enjardinament de l’entorn. fer el manteniment adient.
Estructura/interior: Adequació i millora de les instal·lacions interiors.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: Pocs anys després de la creació de la urbanització batejada com a Terranostra i promoguda pels Almacenes Alemanes de Barcelona a partir de l’any 1936, s’inicia la construcció d’una petita església de la urbanització anomenada del Sagrat Cor de Jesús; tenia una petita nau i absis, amb campanar d’espadanya a la façana lateral.
Fou el 4 de juny de 1939, acabada la Guerra Civil, quan es va celebrar la cerimònia de col·locació de la primera pedra d’un nou temple i de la creu bastida en la plaça situada davant la porta de la futura església. El projecte fou encarregat a l’arquitecte municipal Joan B. de Serra i Martínez (1888 – títol 1914), el qual en va presentar plànols el 1941. La construcció de l’església, sufragada en bona part per donacions, va perllongar-se durant més de deu anys. El 1940 fou beneïda la campana del nou temple pel rector de Cerdanyola. A partir d’aquest moment, i com a conseqüència de l’acollida d’una nova imatge d’alabastre de la Mare de Déu, obra de Frederic Marés,
l’església i la urbanització, passaren a anomenar-se Santa Maria de Montcada.
A principis dels anys cinquanta, el creixement de la urbanització com a conseqüència de la promoció que en feien els diaris de l’època -els quals en destacaven la proximitat a Barcelona, el contacte amb la natura i les qualitats de l’aire-, i la inauguració del nou baixador de la línia del ferrocarril del Nord l’any 1941, va provocar un interès creixent per part de molts sectors de la
societat (propietaris, autoritats eclesiàstiques, membres del Gran Casino de Santa Maria, etc.) en completar l’ampliació del temple. Una ampliació que havia de ser fruit de la iniciativa popular (durant la festa major de setembre dels anys 1952 i 1953 es van fer rifes benefico-religiosas per aconseguir diners) i per a la seva gestió es va crear una Junta gestora. El setembre de 1954 fou inaugurat solemnement el nou temple.
La talla del Sagrat Cor i la de Crist crucificat foren obra del professor de l’Escola d’Escultura de Barcelona Josep Mª Bohigas. Les pintures de l’absis foren realitzades pel mestre de l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, Josep Mestres i Cabanes. Les campanes van ser forjades per l’empresa Hijo Barberí, d’Olot. Els vitralls, de Vitrall Art. La pedra artificial va ser proporcionada per Josep Beín, la ferreria artística per P. Peronella Segrià, la pintura general d’lsidre Grau i l’estuc de Ramon Gausset.
El bisbat de Barcelona va escripturar al 1961 la compra del terreny on es va edificar església i casa parroquial a la Companyia General Urbanitzadora SL

Bibliografia:

  • AADD. Arquitectura de Barcelona. 1990.
  • AADD. Montcada 1926/1950 segon quart de segle.(1990). Pag. 63 i 124. ALCÁZAR, J: L’Abans deMontcada i Reixac, 2010.
  • DURAN, M.; Huntingford, E.; Aguilera, J.J.; Montcada i Reixac, Itineraris histórico-arqueológics.1987.

Documentació:

  • AM: Plànols del projecte (1941).
  • Arxiu Fundació: Urbanització Santa Maria. Temple Parroquial.
  • Escrita:-GAVÍN, J. M. :lnventari d’esglésies. Vol.22 Vallès Occidental. (1989).

Actuacions finca: Promoguda pels Magatzems Alemanys de Barcelona l’any 1936, a tocar de la urbanització batejada com a Terranostra. El primer temple era de petites dimensions, format per una sola nau amb absis i campanar d’espadanya en la façana lateral. El 1941 la Junta gestora per a l’ampliació de
l’església encarrega el projecte a l’arquitecte municipal Joan Baptista de Serra Martínez (1888 – títol 1914), el qual va projectar un edifici de tres naus, una de les quals (la de la dreta) integra la primitiva església. Va ser beneït el 1954. La creu de terme es va construir el 1939.

UBICACIÓ