Altres denominacions: Estació de Montcada Bifurcació.

DADES CADASTRALS
Núm.:
1818403DF3911H0001XK.
Titularitat: Pública.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Clau 22a. Industrial.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  PGM.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.:
IPAAMiR: Estació Montcada i Reixac Can Sant Joan, F.082. 1999.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 5. Documental.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: OE Obra d’Enginyeria.
Subtipologia funcional: Estació de tren amb habitatge.
Estil i època: Arquitectura ferroviària; Època contemporània. Segle XIX.
Cronologia: A partir de 1887. Remunta del pis, primer quart del segle XX.
Autor/Promotor: Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España.
Parcel·la: Gran.
Context: Encaixada entre un mar de vies i la carretera C-17.
Elements: Estació de la línia C-3 i C-4, Barcelona – Sant Joan de les Abadesses I Puigcerdà i Barcelona – Manresa, Saragossa. Té un feix de vies d’espera, de classificació, de formació  i de recepció. L’edifici és de planta rectangular de 9m x 13m de planta baixa i un pis.
Coberta a dues aigües amb molta pendent, de teula plana d’encaix. Estructura de tres crugies de murs de càrrega, bigues i encavallades de fusta. Té afegida una marquesina en mènsula, de perfils laminats i xapa metàl·lica. En façana principal hi ha tres portals, un per a paqueteria, un per al públic i un per al cap d’estació, i tres finestres en planta pis, totes emmarcades amb obra vista manual i arc escarser. Les façanes laterals tenen una finestra en planta baixa i una altra a la planta pis. Les cantoneres també són d’obra vista manual. El mur és de pedra vista d’aparell poligonal. La fusteria està pintada de color gris fosc.
Ús actual: Estació de tren i habitatge.
Ús original/altres: Estació de tren i habitatge.
Estat de conservació: Bo; Els rètols no s’adapten a l’edifici. La coberta és l’element més deteriorat.
Entorn de protecció: Assenyalat en el plànol de delimitació del bé.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements:  Edifici aïllat de caràcter públic amb ús ferroviari.
Exterior:
– Volum general.
– Coberta: forma i material.
– Façanes: formalització, obertures, textura, fusteria i rellotge.
Interior:
– Estructura funcional general.
Entorn de protecció: Assenyalat en el plànol de delimitació del bé.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric: Construïda el 1887 amb traçat del tram de Sant Martí de Provençals a Llerona de la línia de Sant Joan. Durant el primer quart del segle XX es va dur a terme la remunta del pis destinat a habitatge. Ha donat nom a tot un barri (Bifurcació).
Valor urbanístic: La construcció d’aquesta estació i activitat industrial i econòmica que genera va facilitar la creació i el creixement del barri de Can Sant Joan.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic: De tipologia semblant a la resta d’estacions de Montcada i Reixac (a excepció de la de França).
Valor sociocultural i etnològic: Durant més de cent anys ha donat servei al barri de Can Sant Joan. Forma part de la xarxa d’edificis ferroviaris que dóna caràcter a la població.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Reforma, millora, remodelació o rehabilitació.
Regulació: Es permet la modificació; de la volumetria, coberta, elements decoratius, façana, obertures i fusteria.
Façanes/Coberta: Material, textura, cromatisme, elements funcionals o decoratius.
Gestió: En els bens de domini públic, per qualsevol actuació que sobre ells sigui necessari per la funcionalitat del ferrocarril, l’ Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) estarà facultat per realitzar dites actuacions d’acord amb les necessitats i funcionalitats ferroviàries previstes, en compatibilitat amb la seguretat del trànsit ferroviari, l’interés general i sense perjudici de les competències d’altres administracions sent la seva Protecció Documental, Nivell 5.
Altres intervencions: Aprofitar culturalment els elements ferroviaris existents en el municipi.

Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: El 1877, la Sociedad del Ferrocarril y Minas de Sant Joan de les Abadesses va obtenir la concessió de construcció i explotació d’una nova línia de ferrocarril entre Llerona i Sant Joan, la qual fou inaugurada el 1880. L’any 1884, aquesta societat va adquirir la concessió del sector Sant Martí de Provençals – Llerona, que entra en funcionament el 1886. Un any més tard, la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte inicia l’explotació d’aquesta  línia, i alhora, aprofita el seu traçat per enllaçar l’estació de Montcada amb Barcelona (abans utilitzava el de la línia de França). Fou, doncs, a partir d’aquesta data que es va construir l’estació de Can Sant Joan i va adquirir el nom de Bifurcació (cruïlla de línies).
Bastida a partir del 1887, fou amb els anys el centre d’una important xarxa de vies de servei que va donar feina a un bon nombre de treballadors vilatans i nouvinguts. A partir dels anys 20 del segle XX, les terres situades sota l’esplanada de l’estació van ser parcel·lades i venudes als treballadors del ferrocarril i a altres empreses com l’Asland, formant així el barri de Can Sant
Joan.
Segons fotografies de finals del segle XIX, l’estació original era formada únicament per planta baixa, com totes les de la línia del Nord. Fou durant el primer quart del segle XX quan es va dur a terme la remunta del pis, destinat a habitatge del cap d’estació.
El més d’agost de 1928 arribaren a l’estació de Can Sant Joan els primers vagons elèctrics de passatgers i, el febrer de 1936, el primer automotor de benzina.

Bibliografia:

  • AADD, 1983, Montcada, primer quart de segle. 1900-1925. Fundació Cultural Montcada.
  • ALCÁZAR, J.; LACUESTA, R.; GORINA, J.L., 2001, Evolució urbana de Montcada i Reixac, Regidoria de Cultura, Ajuntament de Montcada i Reixac.
  • ALCÁZAR, J., 2009, “Entre el desdeny i el compromís. L’estiueig a Montcada i Reixac (1884-1935)”, a Montecatano, núm. 7. Revista del Museu Municipal “Les Maleses”. Montcada i Reixac.
  • WAIS, F., 1974, Historia de los Ferrocarriles espanyoles. Madrid.

Documentació:

  • Arxiu Fundació Cultural Montcada: Fons fotogràfic. Ferrocarril.
  • Arxiu Municipal de Montcada i Reixac: Documents varis. Correspondència 1800-1900.
  • Arxiu dels Amics del Ferrocarril Espanyol.

UBICACIÓ