DADES CADASTRALS
Titularitat: Pública.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 3. Sistema ferroviari.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  PGM.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Obra civil.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Obra civil.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 5. Documental.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: OE Obra d’Enginyeria.
Subtipologia funcional: Viaducte de ferro de doble carril de bigues de caixó amb 3 gelosies triangulades tipus Warren.
Estil i època: Arquitectura del ferro; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: 1963.
Autor/Promotor: J. Salvador, enginyer de La Maquinista Terrestre y Marítima Barcelona. Promotor: RENFE.
Context: En la part baixa del curs del riu Ripoll, a tocar del seu aiguabarreig amb el Besòs.
Elements: La línia 2 nord de Rodalies, R2 Nord, de doble via, l’antiga Barcelona – França, una vegada passada l’estació de Montcada i Reixac, travessa el riu Ripoll amb un pont metàl·lic de quatre ulls. Va ser dissenyat i construït per la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. Té una longitud total de bigues de 111,54 m entre eixos, que es divideix en quatre
trams, els dos centrals de 30,42 m i en els extrems són més curts, de 25,35 m. Les tres bigues de gelosia reblonades i soldades tenen un cantell 5,95 m i estan separades 5,20 m entre eixos amb una amplada total de 10,40 m. Les quatre piles de formigó fonamentades en la llera del riu són de base rectangular i fust ovalat. Pel seu muntatge es varen utilitzar grues tipus Wullschleger. Està pintat de color verd des de principis del s XXI, abans havia estat pintat de color gris.
Ús actual: Pont de ferrocarril.
Ús original/altres: Pont de ferrocarril.

Estat de conservació: Bo.
Entorn de protecció: Àmbit de 20 metres al llarg del viaducte.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements: Pont metàl·lic de quatre ulls i pilars de formigó.
Exterior:
– Volum general.
– Formalització, materials, textura i cromatisme.
Entorn de protecció: Àmbit de 20 metres al llarg del viaducte.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Pont metàl·lic de quatre ulls i bigues de gelosia. Per la seva situació i estructura, la seva silueta ha esdevingut una fita característica de la vila.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Reforma, millora, remodelació o rehabilitació.
Regulació: Es permet la modificació; del volum general i estructura, pilars i bigues de gelosia.
Gestió: En els bens de domini públic, per qualsevol actuació que sobre ells sigui necessari per la funcionalitat del ferrocarril, l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) estarà facultat per realitzar dites actuacions d’acord amb les necessitats i funcionalitas ferroviàries previstes, en compatibilitat amb la seguretat del transit ferroviari, l’interés general i sense perjudici de les competències d’altres administracions sent la seva Protecció Documental, Nivell 5.

Altres intervencions: Amb el soterrament de la línia de França pot convertir-se en passera de vianants i mirador de les lleres del Ripoll, Besòs i de la serralada de Marina.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: Aquest pont no és l’original del 1853 que va col·locar en aquest indret per la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de Barcelona amb motiu del traçat de la línia de Barcelona a Granollers, sinó que ha estat substituït diverses vegades. L’any 1913 se’n va construir un amb bigues d’ànima plena suportades per nou piles que la riuada del 25 de setembre de 1962 va destruir.
Aquesta riuada no només va malmetre el pont sinó que també va afectar a alguns trams de la línia, sobretot a Can Sant Joan on la forca de l’aigua va descalçar les vies. Els treballs d’arranjament s’iniciaren ràpidament i es va reprendre la circulació ferroviària gràcies a la col·locació d’un pont provisional paral·lel al traçat. La construcció del pont definitiu va ser encarregada a La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, que n’elabora un projecte segons disseny de l’enginyer J. Salvador.

Bibliografia:

  • AADD, 1983, Montcada, primer quart de segle. 1900-1925. Fundació Cultural Montcada.
  • AADD, 1990, Montcada, segon quart de segle. 1926-1950. Fundació Cultural Montcada.
  • LACUESTA, R., GONZÁLEZ, X., 2008, Ponts de la província de Barcelona. Diputació de Barcelona.

Documentació:

  • Arxiu Nacional de Catalunya: Fons documental de la Maquinista Terrestre y Marítima, MARCA 2050 Pont en el riu Ripoll a Montcada. Rente. 516 plànols vegetals. 1962-1963.

UBICACIÓ