Altres denominacions: La Unió

DADES CADASTRALS
Núm.:
1841116DF3914B0001OG.
Titularitat: Privada.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.
Classificació: SU (urbà consolidat).
Qualificació:
Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva: 
PGM i MP PGM AC 2018.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.: IPAAMiR:La Unió, I.E.005. 1999.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 3. Parcial.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament
Subtipologia funcional: Entitat cultural, casal d’entitats, sala d’actes.
Estil i època: Noucentisme; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: 1924-1927 construcció. 1996 restauració de la façana.
Autor/promotor: Joan Baptista de Serra i Martínez, arquitecte (construcció 1927), Xabier Etxebarria, arquitecte tècnic (restauració façana 1996).
Parcel·la: Amb front a dos carrers.
Context: Al mig del barri de Mas Rampinyo, voltat de cases antigues de planta baixa i pis, i d’alguna de nova planta de PB+4. Amb façana a l’antiga carretera arbrada, N -152 avui avinguda Catalunya, veritable carrer Major del barri de Mas Rampinyo.
Elements: Edifici de dos cossos, de planta baixa i pis, entre mitgeres, ocupant el 100% de la parcel·la. El teatre, situat en la part posterior, té l’escenari paral·lel a la mitgera, de doble alçada, i coberta amb encavallades de fusta, de llum variable, a dues vessants. El cos paral·lel a l’avinguda Catalunya, totalment regular, té dues plantes i coberta plana, on hi ha l’entrada al foyer-sala exposicions, al cafè – bar i escales d’accés al pis superior amb diverses sales.
La façana, simètrica, és resolta amb un llenguatge noucentista, amb elements classicistes.
La façana del projecte original consta de sis pilastres amb basament i capitell, formant set cossos, i la construïda, molt simplificada, té quatre pilastres i cinc cossos. Té una longitud d’uns 26 metres i esta aixecada la planta baixa quatre graons. Per sobre de les pilastres hi ha una potent cornisa suportada amb mènsules i una barana, que en la part central,  s’eleva i s’arrodoneix amb un forat el·líptic, reforçant l’entrada. En el cos central hi ha el portal d’entrada i a sobre, un potent balcó amb barana de balustres. Les obertures són de formes diverses i ritmades; la porta principal, té frontó triangular trencat al vèrtex per la decoració escultòrica del timpà; les portes i finestres laterals són de mig punt, les finestres de planta baixa són rectangulars, i les balconeres del pis, són amb arc carpanell de dues amplades. Totes les obertures estan emmarcades amb brancals, llindes o arcs i ampits prefabricats. La fusteria de la planta pis esta envernissada i la de la planta baixa pintada de color gris. Ha estat recentment arrebossada i pintada de color rosa com a fons i de color beix els ornaments.
Ús actual: Centre cívic.
Ús original / altres: Centre cívic.
Estat de conservació: Bo; Ha estat restaurat l’any 1996, en el seu 75è aniversari.
Entorn protecció: Parcel·les de l’Avinguda Catalunya 14 i 20, col·lindants amb l’edifici.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements:
Edifici entre mitgeres de caràcter públic.
Exterior: Façana (formalització, elements i cossos sortints, textura, cromatisme, obertures i fusteria).
Entorn de protecció: Parcel·les de l’Avinguda Catalunya 14 i 20, col·lindants amb l’edifici.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric: Edifici bastit l’any 1924 com a seu de la Societat Benèfica Instructiva La Unió, obra de l’arquitecte Joan B. de Serra i Martínez.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Es tracta de l’edifici més representatiu del barri de Mas Rampinyo, pel seu caràcter públic, amb una façana monumental amb elements decoratius noucentistes.
Valor sociocultural i etnològic: Des de la seva fundació l’any 1924 ha acollit les activitats festives i culturals del barri municipi.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Conservació.
Regulació: No es permet la modificació; de la façana principal respectant obertures, balconada i elements.
Façanes/Coberta: Recuperar l’estuc de calç i colors originals.
Estructura/Interior: Millorar accessibilitat.
Gestió: Els paràmetres d’ordenació urbanística del conjunt arquitectònic venen regulats per la modificació del PGM d’actuacions compensatòries per l’ordenació d’elements del PEPAHA i per les Normes Urbanístiques del PGM.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: L’any 1921 els dirigents de les dues associacions veïnals del barri de Mas Rampinyo (Cal Perico i La Paz) van unificar esforços i van constituir una Junta Consultiva encarregada de crear una entitat que aplegués els esbarjos dansaires i canalitzés les activitats de la festa major (fins llavors es feien dos envelats al barri). El 20 de juny de 1923 es va inscriure al registre d’associacions del Govern Civil una entitat amb el nom de Sociedad Benèfica Instructiva La Paz, i el 29 de gener de 1924 s’aprovaven els primers estatuts de la ja anomenada Sociedad Benèfica Instructiva La Unión. Aquest mateix any es van iniciar els tràmits per a l’adquisició dels terrenys destinats a la construcció del local social. La compra es va legalitzar el 17 de febrer de 1924.
Aquest mateix any l’arquitecte municipal Joan Baptista de Serra (1888 – títol 1914), a instància de Pere Picas, president de la institució a partir de l’any 1925, va presentar els plànols del projecte de construcció d’un edifici que havia d’aplegar totes les activitats de l’entitat, amb una proposta de façana força rica en elements decoratius d’inspiració noucentista.
Les obres de construcció de l’edifici es van iniciar immediatament després de la compra dels terrenys i va ser possible gracies a una sèrie de famílies que hi van posar els diners necessaris per dur-les a terme i a la col·laboració en jornals de tota la població. Per tal de continuar les obres del local social es va fer una subscripció popular per mitjà d’uns bons.
El resultat final fou molt més auster que el projectat Serra, sobretot pel que fa a l’ornamentació de la façana, la qual mantenia, però, la simetria i les obertures proposades en els plànols de 1924. L’1 de gener de 1927 s’inaugurava solemnement el local.
L’any 1996 es va dur a terme la restauració de la façana, la balconada i les escales d’accés a l’edifici, reforma dirigida per Xabier Etxebarria, arquitecte tècnic municipal.

Bibliografia:

  • AADD: La Unió, 75 anys d’història 1921-1996. 1996.
  • AADD: Conèixer Montcada. 1994.
  • ALCÁZAR, J.; LACUESTA, R.; GORINA, J.L.: Evolució urbana de Montcada i Reixac, Regidoria de Cultura, Ajuntament de Montcada i Reixac. 2001.
  • ALCÁZAR, J: L’Abans de Montcada i Reixac. Editorial Efadós, 2010.
Documentació:
  • A.M. Plànol de llicència 1924.

Actuacions finca: L’any 1924 s’iniciaven els treballs de construcció de l’edifici social que havia de ser la seu de la Sociedad Benèfica Instructiva La Unión i aplegar-ne les seves activitats culturals. El projecte va ser elaborat per l’arquitecte municipal Joan Baptista de Serra i Martínez (1888 – títol 1914).
L’any 1996 l’arquitecte tècnic municipal va dirigir la restauració de la façana principal.

UBICACIÓ