Altres denominacions: Can Miralpeix.

DADES CADASTRALS
Núm.: 
08124A008000550000FB.
Titularitat: Pública.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: Sistemes (S).
Qualificació:
Clau 27. Parcs Forestals De conservació.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001875/M.
Relació ntiva: 
PGM, PE S. MARINA i PECM.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.: IPAAMiR: Torre Oriol, R.R.033. 1999. PECM: 29 Torre Oriol. PE Serra de Marina: t.5-p.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 2. Conservació.
Altres prot.: Nivell 4. Ambiental.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: ARRu Arquitectura Residencial Rural.
Subtipologia funcional: Torre d’estiueig aïllada.
Estil i època: Modernisme; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: 1920.
Autor/Promotor: Enric Mora i Gosch, arquitecte. Antoni Oriol Ballvé, promotor.
Parcel·la: Gran.
Context: En un petit pla artificial, voltat de bosc, en el vessant de ponent de la Serra de Marina, amb magnífiques vistes sobre Montcada.
Elements: Habitatge aïllat de planta baixa, pis i golfes, amb coberta composta de teula àrab, i una torre de quatre plantes amb coberta de pavelló. Existeix un gran jardí en el seu entorn. Està edificat en un pla fet amb un gran mur de contenció de terres. Volumètricament és compacte, de proporció vertical, resolta amb llenguatge noucentista, encara que les reformes fan difícil la seva lectura. La planta té forma de T i ve definida en alçat per un fris on hi ha els ulls de bou el·líptics i un ràfec continu dentellat, on s’ha maclat la torre, que conté l’escala. Tot l’interior ha estat reformat. En les interseccions s’han afegit uns volums més baixos amb coberta plana. Els paraments són llisos amb cantoneres arrodonides, pintats de color blanc, i les obertures són quadrades amb persiana enrotllable i reixa. En la façana de migdia hi ha un porxo, parcialment tancat amb obra i vidrieres.
Ús actual
: Residencial (Centre d’acolliment d’infants i adolescents).
Ús original/altres: Torre d’estiueig.
Estat de conservació: Bo.
Entorn de protecció: Assenyalat en el plànol. Franja de 10 metres del perímetre actual.
Situació de risc: Risc d’incendi.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements: Habitatge aïllat voltat de jardí.
Exterior: Volum general. Coberta (forma i material). Façanes (formalització, obertures, textura i fusteria). Pati (vegetació).
Interior: Estructura funcional general, escales i peces nobles.
Entorn de protecció:
Assenyalat en el plànol. Franja de 10 metres del perímetre actual.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric: Edifici amb un perfil reconegut per la població, que forma part del conjunt denoves edificacions d’estiueig bastides en el sector de la serralada de Marina.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Resolta en llenguatge noucentista, destaca per la juxtaposició de volums de diferent alçada, una característica comuna de les torres construïdes en aquesta època. És obra de l’arquitecte Enric Mora Gosch.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Conservació.
Regulació: No es permet la modificació; de la volumetria, cobertes, façanes i  obertures.
Gestió: Es remet a les normes urbanístiques del Pla Especial.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: L’octubre de 1920 Antoni Oriol i Ballvé va sol·licitar a l’Ajuntament de Montcada el permís per edificar en uns terrenys de la seva propietat (situats a Vallençana, segons el document), una torre formada per planta, pis i golfes.
La nova edificació destinada a habitatge d’estiueig del peticionari, fou encarregada al jove arquitecte Enric Mora i Gosch (1895 – títol 1920), el qual anys més tard seria arquitecte municipal de Sant Cugat del Valles i professor de l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona.
Un any més tard, el 9 d’agost de 1921, Oriol sol·licitava el permís per aixecar un garatge molt a prop de la casa. Es tractava d’una edificació formada per un habitacle per als cotxes  i carruatges i una quadra o dependència per al bestiar. Utilitzada actualment com a habitatge, aquesta edificació és situada a pocs metres de la torre. El projecte fou  encarregat també a Enric Mora i Gosch.

Bibliografia:

  •  AADD, 1875-76/1975-76. 1977, Centenari de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona.
  • AADD, 1983, Montcada 1900/1925 primer quart de segle.
  • ALCÁZAR, J.; LACUESTA, R.; GORINA, J.L.: Evolució urbana de Montcada i Reixac, Regidoria de Cultura, Ajuntament de Montcada i Reixac. 2001.
  • ALCÁZAR, J.: Entre el desdeny i el compromís. L’estiueig a Montcada i Reixac (1884- 1930), dins de Montecatano, N. 7, Museu Municipal Les Maleses, Montcada i Reixac.

Documentació:

  • Arxiu Municipal de Montcada i Reixac: Urbanisme Expedients Oriol 1920, 1921.
  • Arxiu Fundació Cultural: Documents Segle XX. Recull Fotogràfic, Panoràmiques.

UBICACIÓ