DADES CADASTRALS
Núm.:
0725209DF3902F0001FD.
Titularitat: Privada.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM.
Classificació: Sòl Urbà (S.U.).
Qualificació: Clau 15. Conservació de l’estructura urbana i edificatòria.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  PGM.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.:
IPAAMiR: Torre Maria Pàmies, R.U.070. 1999.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 2. Conservació.
Altres prot.: Nivell 4. Ambiental.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: ARUr/UA Arquitectura Residencial Urbana / Urbana Aïllada.
Subtipologia funcional: Habitatge unifamiliar aïllat amb pati.
Estil i època: Noucentisme; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: 1950. Annex habitatge-porteria 1960.
Autor/Promotor: Joan Baptista de Serra, arquitecte i M. Samón Piferrer, aparellador (1950). Fernando Gordillo i Fàbregas, arquitecte, i J. Trias, aparellador (annex 1960). Maria Pàmies i Fernandez, promotora.
Parcel·la: Conforma cantonada.
Context: En la part alta de la Urbanització Terra Nostra.
Elements: Habitatge aïllat amb pati, de planta baixa, pis i torre-mirador, amb coberta composta a diverses vessants de teula àrab amb tremujals, resolt amb llenguatge noucentista. La parcel·la és cantonera i té una superfície d’uns 950 m2. Volumètricament, té tres cossos, el del mig, rectangular, dues plantes, amb coberta a quatre vessants i una capelleta central marcant l’eix de simetria, un cos posterior amb una torre central i laterals més baixos, i un tercer cos d’una planta i coberta plana definint l’entrada. Tot l’edifici està aixecat cinc graons; l’accés esta definit per dos volums semicirculars i dues columnes i porxo, acabat amb una balustrada, que és la terrassa dels dormitoris de la primera planta. Les obertures són rectangulars, amb una cornisa en la llinda, brancals i una pedra en l’ampit, protegides per una persiana enrotllable. Cal destacar les tres finestres de la torre en cada façana amb arc de mig punt i el potent ràfec suportat per bigues prefabricades de les cobertes. En els vèrtexs de la coberta hi ha una pinya. El parament esta pintat de color blanc i les cantoneres de color gris, imitant carreus. Hi ha dues figures esgrafiades al portal d’entrada.
L’accés al jardí és pel xamfrà, amb una porta de ferro forjat, emmarcada per dues pilastres  i una teuladeta. Jardí pavimentat.
Ús actual: Habitatge de primera residència.
Ús original/altres: Habitatge de primera residència.
Estat de conservació: Bo; La finca ha estat restaurada recentment.
Entorn de protecció: Parcel·la del carrer Penedès, 7, i parcel·la del carrer de Reixac, 5.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements:  Unihabitatge aïllat amb pati.
Exterior:
Volum general.
Cobertes: forma i materials.
Façanes: formalització, elements i cossos sortints, obertures, textura i fusteria.
Jardí: balustrada i portalada
Interior:
Estructura funcional general.
Entorn de protecció: Parcel·la del carrer Penedès, 7, i parcel·la del carrer de Reixac, 5.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor urbanístic: Esta considerada la millor obra del barri de Terra Nostra, una urbanització nascuda als anys trenta com a conseqüència de la promoció dels Magatzems Alemanys de Barcelona.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Edifici amb una volumetria i unes proporcions que el converteixen en una fita urbana característica del barri de Terra Nostra. És obra de l’arquitecte municipal Joan B. de Serra del 1950 i resolta amb llenguatge noucentista.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Conservació.
Regulació: No es permet la modificació; de la volumetria, coberta, elements decoratius, façana, obertures i fusteria.
Façanes/Coberta: Material, textura, cromatisme i elements funcionals o decoratius.
Entorn/Jardí: Balustrada i portalada.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: El 3 de febrer de 1950, Maria Pàmies i Fernández, veïna de Barcelona, va sol·licitar permís per edificar una casa, formada per planta baixa, pis i torre, en la parcel·la de la seva propietat situada a Terra Nostra, al carrer Reixac cantonada Penedès. Els plànols daten de 1946.
L’edificació, destinada a habitatge habitual de la peticionaria, fou obra de l’arquitecte Joan Baptista de Serra. De l’any 1960 hi ha una llicència per afegir una habitatge-porteria a un garatge ja existent, agregant un soterrani al garatge i un habitatge al seu damunt amb accés exterior mitjançant una escala.
El procés d’urbanització del barri de Terranostra és relativament modern. Fou pels vols dels anys 30 quan Antoni Pujades va vendre als Magatzems Alemanys de Barcelona les seves propietats situades en aquest indret, els quals parcel·laren per tal de fer-hi una urbanització. Per promoure les seves vendes, els Magatzems regalaven als seus clients un cupó  bescanviable per un pam de terra de la urbanització. Aquesta original pràctica comercial va donar la possibilitat a molta gent modesta a poder gaudir d’una petita casa d’estiueig. La urbanització fou inaugurada l’1 de juny del 1936, i el 1939 es canvia el nom pel de Santa Maria de Montcada.

Bibliografia: 

  • AADD, 1990, Montcada, segon quart de segle. 1926-1950. Fundació Cultural Montcada.

Documentació:

  • Arxiu Municipal de Montcada i Reixac: Plànol i llicència d’obres 1950 i 1960.
  • Arxiu Fundació Cultural Montcada: Fons Terra Nostra.

UBICACIÓ