DADES CADASTRALS
Núm.: 2724103DF3922D0001ME.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM.
Classificació: Sòl Urbà (S.U.).
Qualificació: Clau 16. Renovació urbana: rehabilitació.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  PGM.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Obra civil.
Altres prot.:
IPAAMiR: Xemeneies de bòbiles, I.016. 1999.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Obra civil.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 1. Integral.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: Al Arquitectura lndustrial/Comercial.
Subtipologia funcional: Xemeneia de bòbila.
Estil i època: Arquitectura industrial tradicional; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: Dècada de 1920.
Context: A l’esquerra del riu Besòs, a l’inici de la vall de Vallençana. A tocar de la carretera BV-5011.
Elements: Xemeneia situada sobre un promontori de terra, voltada de coberts i instal·lacions de la bòbila, encara en actiu. És de maó vist, amb planta quadrada i fust tronco piramidal. Està reforçada amb una estructura metàl·lica, i presenta maons despresos en la boca.
Ús actual: Conducte per on surt el fum.
Ús original/altres: Conducte per on surt el fum.

Estat de conservació: Regular; Presenta maons despresos en la boca.
Entorn de protecció: Circumferència de cinc metres de radi des del centre geomètric de la xemeneia.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements:
Exterior:
– Volumetria materials textura geometria i forma.
Entorn de protecció: Circumferència de cinc metres de radi des del centre geomètric de la xemeneia.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric: És testimoni de l’activitat industrial del primer quart del segle XX, vinculada al món de la construcció.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic:
Xemeneia de maó vist, de planta quadrada i fust tronco piramidal.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Restauració.
Regulació: No es permet la modificació; de la volumetria, materials, textura, geometria i forma.
Gestió: Restaurar la xemeneia i condicionar l’entorn.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: Els anys 20 foren especialment importants pel que fa a l’augment de les edificacions a Montcada i als pobles del seu entorn. La instal·lació de l’empresa de ciments Asland l’any 1917 va significar l’inici del procés d’industrialització del poble i alhora, va provocar també una forta transformació econòmica, demogràfica i urbanística.
L’augment de les noves edificacions a partir de l’any 1920 com a conseqüència d’aquest nou procés de creixement de la vila, el traçat de nous carrers, el naixement i expansió de nous barris com Can Sant Joan, la Ribera, o el creixement d’altres, com el Mas Rampinyo o la Font Pudenta, van posar de manifest una creixent necessitat de materials constructius.
Com a resultat d’aquesta demanda, durant el període 1922-1925 es van construir a Montcada 6 bòbiles per a coure maons, la majoria situades a la carretera N-150 entre Montcada i Sabadell, però també a Mas Rampinyo (1947 i 1948) i la Vallençana. Aquesta darrera, situada en la part més baixa de la vall, en la intersecció de la carretera BV-5011, que enfila la Vallençana, amb la carretera de La Roca a Sant Adrià (BV-5001), davant la llera del riu Besos, va iniciar la seva activitat a la dècada de 1920, aprofitant el sol argilós de la contrada. Va ser construïda seguint el model projectat per l’arquitecte municipal Joan Baptista de Serra i Martínez l’any 1923, i en l’actualitat encara segueix fabricant maons i teules amb el nom comercial de Bòbila Bon dia, S.L.

Documentació:

  • Arxiu Municipal de Montcada i Reixac: Plànols de llicència: 1922, 1923, 1925, 1930, 1947, 1948 i 1956.

UBICACIÓ