DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació:
Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva: 
PGM

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: Arbres d’interès local.
Context: Arbre monumental de 22 metres d’alçada i 16 metres de diàmetre de capçada. Diàmetre del tronc a 1 metre d’alçada: 268 cm. Edat aproximada 70 anys.
Estat de conservació: Bo.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

 Valor històric: Arbres de l’antic jardí de les cases Milans.
Valor sociocultural i etnològic: Fita urbana.
Valor natural/ambiental/paisatgístic:
Importància paisatgística.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.

UBICACIÓ