DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació:
Sistemes (S) Clau 6. Parc i Jardins Urbans.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva: 
PGM.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: Arbres d’interès local.
Context: Arbre monumental de 12 metres d’alçada i 8 metres de diàmetre de capçada. Diàmetre del tronc a 1 metre d’alçada: 460 cm. Edat aproximada 150 anys.
Estat de conservació: Regular.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric: Exemplar de més de cent anys.
Valor urbanístic: Element ornamental d’un vial.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.

UBICACIÓ