DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació:
Sistemes (S) Clau 7a.Equipaments comunitaris i dotacions actuals.
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva: 
PGN

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni natural
Classificació: Arbres monumentals

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

GALERIA FOTOGRÀFICA

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic: Singularitat ecològica i importància paisatgística.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.

UBICACIÓ