DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent
: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació:
Sistemes (S) Clau 5. Xarxa viària bàsica.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva: 
PGM.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

GALERIA FOTOGRÀFICA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: Arbres d’interès local.
Context: Arbre monumental de 18 metres d’alçada i 11 metres de diàmetre de capçada. Diàmetre del tronc a 1 metre d’alçada: 320 cm. Edat aproximada 60 anys.
Estat de conservació: Bo.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic: Singularitat ecològica i importància paisatgística.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.

UBICACIÓ